Regulamin Pracowni Mistrza

Regulamin Pracowni Mistrza


1. Organizator szkoleń

Anna Więcko


2. Uczestnik Szkolenia

Uczestnikiem szkolenia organizowanego przez Organizatora, jest każda osoba, która spełnia warunki określone regulaminem szkoleń. Osoba lub Firma zgłaszająca się do udziału w szkoleniu poprzez przesłanie lub przekazanie Formularza zgłoszeniowego lub poprzez inne formy, o których mowa w niniejszym regulaminie potwierdza, że jest w pełni upoważniona do reprezentacji kontrahenta w zakresie nabycia szkolenia u Organizatora.


3. Oferta szkoleniowa

Program i zakres szkolenia, miejscowość, w której szkolenie jest organizowane, jego termin oraz cena określone są w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu szkolenia bądź jego odwołania z powodów niezależnych od Organizatora szkolenia. Np. zbyt małej ilości zgłoszeń do uczestnictwa w szkoleniu lub niedyspozycyjności prowadzących z przyczyn losowych.


4. Zgłoszenia do udziału w szkoleniach

Zgłoszenia do udziału w szkoleniach dokonuje się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Organizatora lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej pod wskazany adres określony przez Organizatora szkoleń. Zgłoszenie do udziału w szkoleniu w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminem stanowi zawarcie umowy z Organizatorem i jest zobowiązaniem do zapłaty pełnej ceny za szkolenie, które uczestnik wybrał z aktualnej oferty dostępnej na stronie Organizatora.


5. Ceny szkoleń i warunki płatności

Ceny podane w aktualnej ofercie szkoleń są cenami brutto dla osób niebędących firmą. Cena obejmuje koszty szkolenia, materiały potrzebne do przeprowadzenia szkolenia, serwis kawowy. W przypadku szkoleń otwartych, Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty 100% ceny szkolenia na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. W szczególnych przypadkach Organizator może udzielić zgody na inny termin zapłaty lub rozłożenie płatności na 2 raty. Ostatnią ratę należy uiścić u Organizatora szkolenia najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia. Wpłaty uiszcza się na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy lub osobiście u Organizatora. W przypadku szkoleń zamkniętych, realizowanych dla firm i instytucji, zapłata następuje w terminie wynikającym z umowy lub porozumienia z Zamawiającym. W przypadku firm zwolnionych z Vat, niezbędne będzie wypełnienie oświadczenia.


6. Rabaty

Dla grup i stałych kontrahentów udzielane będą stosowne zniżki, określone osobną umową pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem szkolenia. Udzielane Rabaty nie będą się sumowały z promocjami oraz nie będzie można ich łączyć ze sobą.


7. Odstąpienie od umowy

Uczestnik, który zawarł umowę o szkolenie może od niej odstąpić na piśmie w terminie do 14 dni od jej zawarcia, bez konieczności uiszczenia opłaty za szkolenie. Rezygnacja złożona w terminie późniejszym lub nieobecność nie zwalnia z obowiązku uiszczenia zapłaty całości ceny za szkolenie. W przypadku, gdy szkolenie za zgodą uczestnika rozpoczyna się w terminie krótszym niż 10 dni od dnia zawarcia umowy, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Obowiązująca jest pisemna forma rezygnacji z udziału w szkoleniu. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do Organizatora.


8. Reklamacje

Uczestnik szkolenia może złożyć reklamacje dotyczącą szkolenia w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje należy złożyć na piśmie do Organizatora szkolenia. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji do 30 dni od jej wpłynięcia.


9. Zasady uczestnictwa w szkoleniach

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu Sali. Podczas zajęć dydaktycznych uczestnik proszony jest o nieprzeszkadzanie innym uczestnikom szkolenia i prowadzącym, za co grozi usunięcie ze szkolenia i brak zwrotów poniesionych kosztów. Materiały szkoleniowe są objęte prawami autorskimi. Kopiowanie lub rozpowszechnianie jest zabronione.


10. Przetwarzanie danych osobowych

Uczestnik szkolenia akceptując warunki regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzania szkolenia. Administratorem danych osobowych będzie Organizator szkolenia na zgodnie z ustawą RODO. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody przez uczestnika, Organizator może wykorzystać dane osobowe Uczestnika do przekazania informacji o aktualnych ofertach lub promocjach.